Nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä

/

Nuorten aikuisten terveysnäkymiä heikentävät erityisesti hyvinvoinnin polarisoitumisen uhkakuvat sekä hyvinvoinnin jakautuminen. Kyseiset terveyttä uhkaavat tekijät tulisi ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä (1). Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen (2) vuonna 2019 teettämän asiakasselvityksen mukaan Semppi-terveyspisteellä asioivat olivat tyypillisesti iäkkäitä. Selvityksen pohjalta nousi tarve nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittämiseen.

Tutkimuksellinen kehittämistyöni käsitteli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Semppi-terveyspisteiden käyttäjäkeskeistä kehittämistä palvelumuotoilun menetelmien avulla. Kehittämistyön tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia ominaisuuksia nuoret aikuiset toivovat Semppi-terveyspisteeltä. Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää nuorten aikuisten tarpeita vastaava terveyspiste terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kohderyhmänä toimivat pohjoiskarjalaiset 16–29-vuotiaat nuoret aikuiset.

Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi eteni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa eli tutkimusvaiheessa haluttiin selvittää, millaisena nuoret aikuiset kokivat asioinnin Semppi-terveyspisteellä. Tutkimusvaihe toteutettiin teemahaastattelun avulla ja siihen osallistui kaksi Semppi-terveyspisteen käyttäjää. Toisessa vaiheessa eli kehittämisvaiheessa nuorille aikuisille järjestettiin ideatyöpaja, jossa suunniteltiin käyttäjäprofiilit sekä ideoitiin Semppi-terveyspisteen ja Semppi.fi -verkkosivuston ominaisuuksia.

Kehittämistyön tulokset osoittivat, etteivät Semppi-terveyspiste ja Semppi.fi -verkkosivusto olleet tunnettuja nuorten aikuisten keskuudessa. Keskeisin tulos oli, että nuoret aikuiset kaipaavat Semppi-terveyspisteelle yleistä viihtyvyyttä lisääviä ominaisuuksia, kuten kasveja, tauluja sekä valaistusta tunnelmaa luomaan. Sempin verkkosivustolle puolestaan toivottiin terveysteemojen esittelyä monipuolisten, nuorille aikuisille kohdennettujen digitaalisten toimintojen avulla. Tämän lisäksi selvisi, että nuoret aikuiset kaipaavat Semppi-terveyspisteeltä ja Semppi.fi-verkkosivustolta vertaistukea arjen haasteisiin sekä ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyen.

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tuotti ideoita ja näkemyksiä nuorille aikuisille suunnattua Semppi-terveyspisteiden kehittämistä varten. Ideoiden toimeenpano sekä jatkokehittämisehdotukset jätettiin Pohjois-Karjalan kansanterveyden hyödynnettäviksi. Jatkokehittämisen osalta ehdotetaan, että nuorille aikuisille suunnatuista Semppi-terveyspisteistä laaditaan kustannusarvio.

Kokonaisuudessaan kehittämistyön prosessi oli mielenkiintoinen ja sitä oli mukava tehdä. Yhteistyö Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa sujui mutkattomasti, minkä lisäksi olen hyvilläni saamastani tuesta sekä kiinnostuksesta kehittämistyötäni kohtaan. Koen tärkeäksi sen, että pääsin verkostoitumaan Semppi-verkoston kanssa, koska verkostojen ja yhteistyön merkitys on nykyaikana yhä keskeisemmässä roolissa. Yhtä lailla tämä kehittämistyö edisti oman asiantuntijuuteni kehittymistä.

Opinnäytetyö löytyy täältä

Emma Piri,
Palveluliiketoiminnan kehittämisen yamk-opiskelija (Oulun ammattikorkeakoulu) sekä Terveyden edistämisen opiskelija (Itä-Suomen yliopisto).

Lähteet:
1 Kallunki, Valdemar & Leinonen, Olli 2012. Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla. Yhteiskuntapolitiikka-lehti 77:4.
2 Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 2020. Yleisesittely Semppi toiminnoista. Esitys Semppi-kehittämisverkoston kokouksen sisällöstä 2.11.2020. Hakupäivä 1.12.2021.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.