KAATUMISET KURIIN! – kolmannes yli 65-vuotiaasta pohjoiskarjalaisesta on kaatumisvaarassa!

/

Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskus järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien, Heinäveden, Itä-Suomen Liikuntaopiston, Pohjois-Karjalan liikunnan ja Siun soten kanssa Säpinää, seniorit – Kaatumiset kuriin! -kampanjan 5.10.-31.10.2020.

Kampanjassa selvitettiin kyselylomakkeen avulla pohjoiskarjalaisten ja heinäveteläisten yli 65- vuotiaiden ikäihmisten kaatumisvaaraa. Kyselyssä käytettiin neliportaista kaatumisriskiluokitusta: suuri kaatumisriski, selvästi kohonnut kaatumisriski, kohonnut kaatumisriski ja ei-kohonnut kaatumisriski.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 256 henkilöä 13 kunnasta. Kyselylomakkeita jaettiin ja niitä palautettiin liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä Siun soten päiväkuntoutuksen, fysioterapian, kuntouttavan kotihoidon ja muistipoliklinikan käyntien yhteydessä.

Kyselyyn vastanneilla pohjoiskarjalaisella yli 65-vuotiaalla ikäihmisellä kaatumisriski on tulosten mukaan selkeästi koholla. Kolmannes yli 65-vuotiaasta pohjoiskarjalaisesta on kaatumisvaarassa. Kaatumisriski oli 13 %:lla suuri ja 18 %:lla selvästi kohonnut ja valtaosalla eli 60 %:lla se oli huolestuttavasti kohonnut. Vastaajista vain 9 %:lla kaatumisriski ei ollut kohonnut.

Selvityksen mukaan kuntoutuksessa ja fysioterapiassa kävijöiden kaatumisriski oli kohonnut suhteessa muihin vastaajiin. Vastaavasti liikunta- ja vapaa-aikatoimen kävijöissä oli enemmän niitä, joilla ei ollut lainkaan kaatumisriskiä. Eroa voi selittää kuntoutuksessa ja fysioterapiassa kävijöiden jo ennestään heikentynyt toimintakyky esimerkiksi tapaturman tai leikkauksen vuoksi, kun taas liikunta- ja vapaa-aikatoimen kävijöiden fyysinen kunto voi olla liikunnan harrastamisen vuoksi parempi.

Yli 65 -vuotiaiden ikäihmisten osallistuminen kyselyyn vaihteli kunnittain. Esimerkiksi Joensuusta selvitykseen osallistui 245 henkilöä ja vastaavasti Outokummusta 14. Vaihtelevasta osallistumismäärästä johtuen kuntien välistä kaatumisvaaran vertailua oli haasteellista tehdä.

Kuntakohtaisissa vastauksissa esim. Joensuussa suurta ja selvästi kohonnutta kaatumisriskiä lisäsivät aiemmat kaatumiset viimeisen 12 kuukauden aikana, korkea ikä ja epävarmuuden tunne omasta tasapainosta ja liikkumisesta. Lisäksi lähestulkoon kaikilla vastaajilla oli myös yksi tai useampi perussairaus, mikä osaltaan lisää kaatumisriskiä.

Ikäihmisten kaatumisten välttämiseksi ehkäisevät toimenpiteet ovat tarpeellisia. Kaatumisvaaran ollessa suuri tai selvästi kohonnut, tulisi vaatia tai suositella ammattilaisen arviota riskistä.  Selvityksen tuloksia voitaisiin hyödyntää kunnissa järjestämällä liikunta- ja vapaa-aikatoimien avulla kohonneessa kaatumisriskissä oleville suunnattuja täsmäliikuntaryhmiä. Kaatumisriskiä pienentää säännöllinen ja monipuolinen liikunta, joka sisältää myös tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua.

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja
Puh. 044 322 4848
kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.