Kunta-HYTE

Kunta-HYTE (2017–2019) on Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin.

Kunta-HYTE-talon perustan muodostaa selkeä hyte-rakenne, joka tukee kunnan strategista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Keskeiset periaatteet kuntien hyte-rakenteessa ovat kunnan kaikkien toimialojen mukanaolo ja kunnassa toimivien tahojen – erityisesti järjestöjen, yhdistysten ja yritysten – kanssa tehtävä yhteistyö, jota kunnan/kaupungin johtoryhmä johtaa.

Toisen kerroksen sisältönä ovat toimivat työkalut. Sähköistä hyvinvointikertomusta (SHVK) käytetään kunnan hyvinvointisuunnittelun ja raportoinnin välineenä sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointivälineenä päätöksiä tehtäessä. Kuntia tuetaan SHVK:n prosessin eri vaiheissa, erityisesti konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, jotta kussakin kunnassa asetetut hyte-tavoitteet saavutettaisiin. Keskeisenä tavoitteena on, että hyvinvointisuunnittelu ja ‑arviointi kirjataan kunnan talouden ja toimintasuunnitelman vuosikelloon.

Kolmannen kerroksen teemana on verkostoituminen. Käytännössä kyse on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien asioiden, ongelmien ja ratkaisumallien käsittelemisestä kunnanjohtajien yhteisissä kokouksissa ja hyvinvointikoordinaattoreiden työpajoissa. Toiminnalla lisätään terveyden edistämisen osaamista ja tiedonvaihtoa kuntien välillä.

Neljäs kerros tuo mukanaan uudistuvia rakenteita. Sote ja maakuntauudistus ovat suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on tehty. Kuntien ja maakunnan välillä tehdään toimivaa yhteistyötä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hankkeen alkuvaiheessa tämä tarkoittaa yhteistyön kehittämistä erityisesti Siun soten ja Meijän maakunta ‑toimijoiden kanssa.

Talon korkeimmasssa kerroksessa on HYTE-kannustin – kannustin vaikuttavaan työhön. Kuntien hyte-toimintaa kehitetään siten, että toiminnassa huomioidaan myöhemmin valtiovallan taholta käyttöön otettavat kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustinjärjestelmän (HYTE-kannustin) prosessi- ja tulosindikaattorit.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Eeva Ruutiainen, eeva.ruutiainen@pkkansanterveys.fi