Puheeksiotto ja mini-interventio

Mikä on mini-interventio?

Mini-interventio eli alkoholinkäytön lyhytneuvonta on menetelmä, jonka avulla voidaan ottaa puheeksi asiakkaan alkoholinkäyttö, tunnistaa riskikulutus ja antaa neuvontaa alkoholinkäytön vähentämiseksi tilanteessa, jossa haittoja ei vielä esiinny merkittävästi. Tarkoituksena on estää alkoholista johtuvien terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä riippuvuuden kehittyminen pidemmälle. Mini-intervention kohderyhmiä ovat varhaisvaiheen suurkuluttajat sekä alkoholia haitallisesti käyttävät.

Mini-interventio on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja. Mini-intervention teho on osoitettu monissa tutkimuksissa ja se tehoaa yhtä hyvin naisiin ja miehiin. Joka kymmenes hoidettu potilas hyötyy mini-interventiosta, ja vaikutus kestää 1-2 vuotta. Mini-interventio on todettu tutkimusten mukaan vähentävän kuolleisuutta. Laajasti ja systemaattisesti toteutetulla mini-interventiolla on huomattava kansanterveydellinen merkitys. Suomessa on todettu olevan noin puoli miljoonaa alkoholin suurkuluttajaa. Näistä suurkuluttajista kymmenet tuhannet kohtuullistaisivat juomisensa, jos mini-interventio toteutettaisiin systemaattisesti ja laajasti. (Ks. Käsitteitä)

Mini-intervention periaatteita kuvataan termeillä RAAMIT, jotka muodostuvat seuraavista sanoista: rohkeus, alkoholitietous, apu, myötätunto, itsemääräämisvastuu ja toimintaohjeet. Asiakasta rohkaistaan kertomaan alkoholin käytöstä ja elämäntilanteesta. Hänelle annetaan tietoa alkoholin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä tukea ja konkreettisia käytännön ohjeita riskikulutuksen vähentämiseksi. Asiakkaan kanssa toimitaan asiakkaan ehdoilla ja kaikkea syyllistämistä ja moralisointia välttäen. Tavoitteena on muodostaa luottamuksellinen asiakassuhde, joka puolestaan motivoi asiakasta muutokseen. Asiakas itse vastaa alkoholin käytöstään ja mahdollisesta sen vähentämisestä. (Motivoiva haastattelu)

Mini-interventio käytännössä

Riskikulutus on tärkeä tunnistaa. Varhaisvaiheen suurkuluttajien status on usein täysin normaali. He hakeutuvat terveydenhuollon vastaanotolle jonkun muun syyn kuin alkoholin vuoksi. Hoitohenkilökunta ei välttämättä osaa yhdistää oireita alkoholista johtuviksi.

Kysy

Alkoholin käytöstä on syytä kysyä asiakkailta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa aika-ajoin. Asiakkaalle esitetään avoimia kysymyksiä, joilla selvitetään, kuinka usein ja kuinka paljon alkoholia kuluu, mitä alkoholilaatuja käyttää, kuinka usein juo humalaan, mitä vaikutuksia perhe- ja työelämään, sosiaalisiin suhteisiin sekä mikä on asiakkaan halu muutokseen.

Päihteet puheeksi

Puheeksiottoa helpottavat ja tukevat strukturoidut kyselyt. Nuorille on kehitetty ADSUME-mittari (Adolescents’ Substance Use Measurement), joka on suunnattu 14 – 18-vuotiaiden päihteiden käytön arviointiin ja päihteettömyyttä edistävään terveyskeskusteluun. Soveltuu käytettäväksi erityisesti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Työikäisille on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä AUDIT-kysymyslomake (Alcohol Use Disorders Identification Test), jolla arvioidaan alkoholin kulutusta ja lasketaan käyttöä kuvaavia riskipisteitä. Testi on alkoholin käytön itsearvioinnin apuväline, joka sopii käytettäväksi myös mini-intervention yhteydessä.

Ikääntyneiden alkoholin käyttöä voi arvioida Yli 65- vuotiaiden alkoholimittarilla. Mittari sisältää tietoa ikäihmisten alkoholin käytöstä ja sen vaikutuksista terveyteen sekä toimintaohjeita alkoholin käytön puheeksiottoon, arviointiin, neuvontaan ja palveluohjaukseen.

Laboratoriokokeita otetaan (MCV, GT, CDT) tarvittaessa haastattelun lisäksi. Laboratoriokokeet osoittavat alkoholismin herkästi, mutta suurkulutuksen varhaisessa vaiheessa niiden merkitys on vähäinen.

Viitteitä alkoholin riskikäytöstä

– krapula
– vatsavaivat
– toistuvat tapaturmat
– kohonnut verenpaine
– sydämen rytmihäiriöt
– metabolinen oireyhtymä
– unettomuus, unihäiriöt
– psyykkiset vaivat (masennus, ahdistuneisuus, kireys)
– diabeteksen tai verenohennushoidon huono tasapaino
– kohonneet laboratorioarvot (MCV, S-GT, S-trigly, s-uraatti, HDL-kol tai CDT)
– heikentynyt ravitsemustila
– huonontunut yleiskunto
– muistiongelmat
– työikäisillä epämääräiset työpoissaolot ja työtehtävien laadun heikkeneminen
– nuorilla epämääräiset koulupoissaolot, koulutehtävien laiminlyönti, muuttu-
nut kaveripiiri
– taloudelliset ongelmat
– perhe- ja ystävyyssuhteisiin liittyvät ongelmat

Huomioi lisäksi nuorten ja ikäihmisten kohdalla seuraavat asiat

– Ota yhteyttä huoltajaan alaikäisen nuoren luvalla. Selvitä samalla perheen ja muiden läheisten tuki. Tee yhteistyötä lääkärin ja koulun kanssa (kuraattori, opinto-ohjaaja, oppilashuoltoryhmä). Tarvittaessa tee yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa, alle 18-vuotiailla arvioidaan lastensuojelun tarve. Sovi tarvittaessa verkostokokous
– Selvitä yhdessä ikäihmisen kanssa hänen lähiverkostonsa ja mahdollinen sitä kautta
saatava tuki

Anna palautetta ja tietoa

alkoholin vaikutuksista asiakkaan hyvinvointiin
– Kerro asiakkaalle, että riskirajat ylittyvät
– Anna asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen sopivaa palautetta (alkoholin mahdol-
linen yhteys todettuihin fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin ongelmiin)
– Kysy, mitä mieltä asiakas itse on juomisestaan

Anna neuvoja juomisen vähentämiseksi

– Kannusta asiakasta muutokseen ja luo uskoa asiakkaan omiin voimavaroihin, kerro
keinoista alkoholin käytön vähentämiseksi / lopettamiseksi. (ks. motivoiva haastattelu)
– Kuuntele aktiivisesti, ole empaattinen, kunnioita asiakkaan valintoja
– Sovi tavoitteista yhdessä asiakkaan kanssa
– Anna selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet
– Tarvittaessa suosittele asiakkaalle vertaisapuryhmiä

Kirjaa

– Kirjaa tapahtuma (alkoholianamneesi, mittareiden tulokset, annettu ohjaus, neuvonta, jaettu materiaali sekä sovitut jatkotoimenpiteet)

Seuraa

– Sovi kontrollikäynnistä
– Mikäli asiakas kohdataan sosiaalitoimessa tai diakoniatyössä, ohjataan asiakas
terveydenhuollon palveluihin, jos asiakkaan alkoholin käytöstä nousee huoli ja asiakkaalla on terveydellisiä ongelmia
– Mikäli asiakkaalla todetaan alkoholiriippuvuus, toimitaan kunnassa sovitun käytännön mukaisesti